Oppdatert veiledning om prismarkedsføring og nye EU-krav til førpris

Oppdatert veiledning om prismarkedsføring og nye EU-krav til førpris

Hvilke krav stiller markedsføringsloven til «salgsmarkedsføring»? En oversikt over dette finner du i den oppdaterte veiledningen om prismarkedsføring som Forbrukertilsynet lanserte nå i oktober. I tillegg har EU vedtatt nye krav til hva som er «reell førpris». Disse reglene vil bli tatt inn i norsk rett i løpet av 2021.

I mange bransjer regnes «salg» og «nedsatte priser» som svært effektiv markedsføring i jakten på kundene. Men vi får stadig spørsmål fra næringsdrivende som lurer på hvilke regler som gjelder for salgsmarkedsføring, og hvordan reglene skal tolkes konkret i praksis. Dette er ikke minst aktuelt når vi nå går inn i «Black Week» og «Black Friday». Vi skal her kort peke på de viktigste reglene om salgsmarkedsføring, samt kort nevne det nye EU-kravet til «reell førpris».

1) Hvilke regler gjelder for salgsmarkedsføring?

En av de mest sentrale bestemmelsene er markedsføringsloven § 7 (1) d, som sier at det er ulovlig å villede om «prisen på ytelsen eller hvordan prisen beregnes, eller eksistensen av en prisfordel». Men dette har i mange år reist tolkningsspørsmål om hvor grensene går i praksis. Markedsrådet har avklart mange av disse spørsmålene, senest i Power-saken fra 2019 (MR-2019-832), som vi har omtalt i en artikkel i mars 2020. Her ble Power ilagt et forbudsvedtak med 3 millioner i tvangsmulkt for ulovlig pris- og salgsmarkedsføring. Avklaringene fra Markedsrådet er nå omtalt i den oppdaterte veiledningen om prismarkedsføring.

Det er særlig to krav som det syndes mot ved salgsmarkedsføring: For det første at førprisen må være reell, og for det andre at førprisen må oppgis. Vi skal her se nærmere på hva som ligger i kravet til reell førpris.  

2) Reell førpris

For at førprisen skal være reell, kreves det som hovedregel at det er den laveste førprisen som butikken har solgt varen for i perioden før salget. Markedsrådet har i Power-saken (MR-2019-832) punkt 4.2.3 sammenfattet kravet til reell førpris slik:

«Markedsrådet legger til grunn at det i vilkåret om at førprisen skal være reell, både ligger et krav om at det som hovedregel er den laveste førprisen som tilbyderen har brukt i perioden før  salget/tilbudet som skal tas i betraktning, og at det også er krav om at varen må ha vært solgt til den oppgitte pris for at den skal være reell.»

Som regel vil det være nødvendig å kunne dokumentere at varen har blitt solgt i et visst antall til førprisen, i forretningene markedsføringstiltaket gjelder, i perioden like før salget.

Hvor mange eksemplarer av varen som må være solgt for at det skal etableres en reell førpris, må vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle. Utgangspunktet er altså at førprisen er den laveste prisen som varen har blitt solgt for, men i XXL-vedtaket (MR-2017-1190) uttalte Markedsrådet imidlertid at man da kan se bort fra kampanjepriser til kundeklubber.

Tidligere praksis fra Markedsrådet la til grunn at man måtte ha solgt varen til førprisen i en periode på 6 uker før salget, men i XXL-vedtaket (MR-2017-1190) sa Markedsrådet at en slik seksukers-regel ikke var forenlig med handelspraksisdirektivet fra EU, og at det må foretas en konkret vurdering. Det er derfor tilstrekkelig dersom butikken kan dokumentere at den har hatt en normal omsetning av varen til førprisen de siste ukene før salget starter. Se nærmere om kravene i veiledningen pkt. 3.2.1.

3) Nye EU-krav til førpris

Som vi tidligere har omtalt på bloggen, vedtok EU i 2019 det såkalte «Moderniseringsdirektivet» (EU 2019/2161). Her er det en rekke endringer som vil bli tatt inn i markedsføringsloven og angrerettloven. EU har blant annet vedtatt en helt ny regel om krav til reell førpris. Denne er tatt inn i prismerkingsdirektivet (98/6/EF), og er lex specialis når det gjelder krav til prisopplysninger ved markedsføring av varer. Det nye EU-kravet til reell førpris innebærer særlig to viktige krav:

For det første må enhver markedsføring av prisnedsettelse angi førprisen. For det andre er reell førpris definert som den laveste prisen som er anvendt i minst 30 dager før salget. Men i det norske høringsforslaget kap. 4, som kom i forrige uke, er det foreslått at reell førpris skal være den laveste prisen varen er solgt for i 6 uker før kampanjen. I tillegg foreslår departementet at kampanjepriser til kundeklubber skal legges til grunn som reell førpris.

I lovforslaget er det imidlertid gjort unntak for varer med begrenset holdbarhet eller sesongvarer, hvor reell førpris er den prisen varen ble solgt for umiddelbart før salgskampanjen startet.

Høringsfristen er 17. februar 2021, og det er ventet at reglene vil bli tatt inn i markedsføringsloven i løpet av 2021. 

Stengt for kommentarer.